Ne kadar Miras kaldığını nasıl öğreniriz ? - Dededen,babadan veya Anneden ya da aile büyüklerinden

Miras, bir kimsenin vefatından sonra kalan taşınır ve taşınmaz malları ifade ediyor. Bu noktada bir yakınınızın vefat ettiğini ancak size miras kalıp kalmadığını bilmediğinizi farz edelim."Miras kaldığını nasıl öğreniriz?" diyorsanız işte yanıtı..
 
Miras kaldığını nasıl öğreniriz?
 
Miras, bir kimsenin vefatından sonra kalan taşınır ve taşınmaz malları ifade ediyor. Bu noktada bir yakınınızın vefat ettiğini ancak size miras kalıp kalmadığını bilmediğinizi farz edelim. Bu durumda miras kaldığını nereden öğreneceksiniz? 
 
Mirasçı olunup olunmadığı, mirasçılara hangi oranda ne kadar miras kaldığı mirasçılık belgesinde belirtiliyor. 
 
Veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesini almak için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veya noterlere başvuruda bulunabiliyor. Başvuruda gerekli olan belgelerin de temin edilmiş olması gerekiyor.
 
  • * Ölüm belgesi,
  • * Nüfus Kayıt Örneği,
  • * Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.
 
Mirasın geçmesi..
A. Açılma ve değerlendirme anı
MADDE 575.- Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir.
 
B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme
MADDE 576.- Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.
 
Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
 
C. Açılmanın hükümleri
I. Mirasa ehliyet
1.Hak ehliyeti
MADDE 577.- Bu Kanuna göre mirasa ehil olmayanlar dışındaki herkes mirasçı olabileceği gibi, vasiyet alacaklısı da olabilir.
Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır.
 
2. Mirastan yoksunluk
a. Sebepleri
MADDE 578.- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:
 
1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
 
2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
 
3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
 
4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.
Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar.
 
b. Altsoya etkisi
MADDE 579.- Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler.
Mirastan yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.
 
II. Sağ olmak
1. Mirasçı olarak
MADDE 580.- Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.
Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına kalır.
 
2. Vasiyet alacaklısı olarak
MADDE 581.- Vasiyet alacaklısı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.
Vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet yükümlüsünün yararına  ortadan kalkar.
 
3. Cenin
MADDE 582.- Cenin, sağ doğmak koşuluyla  mirasçı olur.
Ölü doğan çocuk mirasçı olamaz.
 
4. İleride doğacak çocuk
MADDE 583.- Mirasın açıldığı anda henüz var olmayan bir kimseye artmirasçı veya art vasiyet alacaklısı olarak, tereke veya tereke malı bırakılabilir.
Mirasbırakan tarafından önmirasçı atanmamışsa, yasal mirasçı, önmirasçı sayılır.